Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Phạm Hùng Thuyên

Thạc sĩ

Phường Thịnh Đán - T.P Thái Nguyên

0972458733

phamhungthuyen.sfl@tnu.edu.vn

Dương Công Đạt

- Tiến sĩ

Thái Nguyên

855985333

dcdatttn@gmail.com

Nguyễn Thị Hồng Minh

- Tiến sĩ

Thái Nguyên

0983114299

minhnth@tnue.edu.vn

Nguyễn Thị Minh Loan

Tiến sỹ

Xã Quyết Thắng- Thành phố Thái Nguyên

0916372662

loannguyen.sfl@tnu.edu.vn

Dương Đức Minh

GVC - Tiến sĩ

0917997479

minhdd@tnu.edu.vn

Trần Thị Phương

Thạc sĩ

0978383386

tranphuong.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Diệu Hà

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Tổ QLKH&HTQT, Khoa Ngoại Ngữ - ĐHTN

0947998798

dieuha.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Văn Tân

Thạc sỹ

0974633479

nguyentan.sfl@tnu.edu.vn

Trần Thị Hạnh

Thạc sĩ

Tổ 7- P. Gia Sàng - TPTN

979583789

tranhanh.sfl@tnu.edu.vn

Lê Thị Nhung

Thạc sỹ

Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

919682881

lenhung.sfl@tnu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 43/76