Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Nguyễn Tiến Long

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Tỉnh Thái Nguyên

0912485659

nguyentienlongtueba@gmail.com

Nguyễn Thị Lan Anh

Giảng viên - Tiến sĩ

Thái Nguyên

0917505366

ntlananh@tueba.edu.vn

Nguyễn Thị Nhung

GVC - Tiến sĩ

Khoa Kinh tế- TUEBA

0984238716

nhungnt@tueba.edu.vn

Nguyễn Văn Công

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Kinh tế - TUEBA

0915600500

nvcongkt@tueba.edu.vn

Bùi Nữ Hoàng Anh

0979899037

hoanganhkt@tueba.edu.vn

Hoàng Văn Hải

0912697605

hoanghai@tueba.edu.vn

Phùng Trần Mỹ Hạnh

0964488691

phungtranmyhanh.tueba@tueba.edu.vn

Nguyễn Huy Hoàng

0912737779

nguyenhuyhoangdhkt@tueba.edu.vn

Cao Phương Nga

0989767615

cpnga@tueba.edu.vn

Ma Thị Huyền Nga

Thạc sĩ

0917266992

huyenngadhkt@tueba.edu.vn

Chưa đăng nhập: 7/16