Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Phạm Công Toàn

Tiến sĩ

0912501555

toanfcmkt@gmail.com

Đoàn Quang Huy

Giảng viên, Nghiên cứu viên - Tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên

0912296333

doanquanghuy@tueba.edu.vn

Bùi Thị Thanh Hương

NCS. ThS

ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên

0976601859

thanhhuong.tueba@gmail.com

Trần Thu Nga

Thạc sỹ

0978684145

tranthunga.ms@gmail.com

Đỗ Thị Bắc

0912741895

dobactn@gmail.com

Nguyễn Thị Gấm

0912805980

ntgam@tueba.edu.vn

Dương Thanh Hà

0902386669

hadt@tueba.edu.vn

Nguyễn Thị Thái Hà

0983466007

thaihamarketing@gmail.com

Nguyễn Minh Huệ

0988952345

hue789@gmail.com

Nguyễn Văn Hùng

0975132245

Hungmarketing07@tueba.edu.vn

Chưa đăng nhập: 7/20