Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Xuân  Trường

Họ và tên: Nguyễn Xuân Trường

Chức vụ: Phó trưởng ban Phụ trách Ban Đào tạo

Di động: 0914765087

Email: nguyenxuantruong@tnu.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Phó giáo sư, Giảng viên cao cấp

Địa chỉ: Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên

Website: http://nguyenxuantruong-bdt.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Xuân Trường   

Chức vụ: Phó trưởng ban Phụ trách Ban Đào tạo

Đơn vị công tác: Cơ quan Đại học Thái Nguyên

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 2 - Phường Tân Thịnh  - Thành phố Thái nguyên                              

E-mail: nguyenxuantruong@tnu.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học:

- Bằng đại học 1: ngành Sư phạm Địa lý           

  Hệ đào tạo: Chính quy dài hạn;  Năm tốt nghiệp: 1993

  Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc.

- Bằng đại học 2: Tiếng Anh 

  Hệ đào tạo: Vừa làm vừa học; Năm tốt nghiệp: 2010

Sau đại học

- Bằng Thạc sĩ:  chuyên ngành Địa lý kinh tế - xã hội và chính trị; Năm cấp bằng: 1998;

  Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Bằng Tiến sĩ: chuyên ngành Địa lý kinh tế - xã hội và chính trị; Năm cấp bằng: 2006; 

  Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg, Liên bang Nga.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Đơn vị công tác

Công việc đảm nhiệm

 Từ 1993 - 2007

 Trường ĐH Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 Cán bộ giảng dạy, Trợ lý giáo vụ Khoa

 Từ 2007 - 2008

 Trường ĐH Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 Cán bộ giảng dạy, Phó trưởng khoa

 Từ 2008 - 2014

 Ban Đào tạo Sau đại học - Đại học Thái Nguyên

 Phó trưởng ban; giảng viên kiêm nhiệm Trường Đại học Sư phạm, giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Khoa học.

 Từ 2014 - nay

 Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên

 Phó trưởng ban; giảng viên kiêm nhiệm Trường Đại học Sư phạm; giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Khoa học.

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Stt

Tên đề tài nghiên cứu

Năm

hoàn thành

Đề tài cấp (Nhà nước, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu biến động dân số thành phố Thái Nguyên thời kỳ 1989 - 1999.

2002

Cấp Trường

Chủ nhiệm

2

Giải pháp phát triển bền vững trong điều kiện khó khăn của môi trường địa lý vùng cao biên giới qua thực tế cao nguyên Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

2002

Cấp Bộ

Tham gia

3

Khai thác thông tin từ Internet và phần mềm tra cứu Ms Encarta phục vụ nghiên cứu và giảng dạy các môn học Địa lí kinh tế - xã hội.

2008

Cấp Trường

Chủ nhiệm

4

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn chính sách vùng của Việt Nam nhằm đổi mới nội dung bộ môn địa lý kinh tế - xã hội ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

2009

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

5

Đánh giá tiềm năng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở tỉnh Hà Giang trên quan điểm phát triển bền vững.

2015

Cấp Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm

6

Giải pháp phát triển kinh tế nhằm giữ vững an ninh chủ quyền khu vực biên giới phía Bắc nước ta (qua thực tế tỉnh Hà Giang).

2016

Cấp Bộ

Tham gia

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. Sách và giáo trình

1. Nguyễn Xuân Trường (đồng chủ biên) (2012), Đề cương bài giảng Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

2. Nguyễn Xuân Trường (chủ biên) (2013), Giáo trình Phát triển vùng, Nxb Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên.

3. Nguyễn Xuân Trường (đồng chủ biên) (2015), Giáo trình Kinh tế phát triển, Nxb Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên.

4. Nguyễn Xuân Trường (chủ biên) (2015), Giáo trình Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam II (phần Vùng kinh tế), Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

5. Nguyễn Xuân Trường (tham gia) (2018), Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam II, Nxb Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên.

6. Nguyễn Xuân Trường (đồng chủ biên) (2019), Phát triển du lịch Hà Giang trong xu thế hội nhập, Nxb Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên.

 

II. Các công trình khoa học (bài báo/ báo cáo khoa học)
* Bài báo đăng Tạp chí quốc tế:

[1]. Nguyen Xuan Truong (2005), Focal regions in the concept of development strategy of Vietnam, Vestnik of Saint Petersburg State University. Earth Sciences, Vol.7 No.2 (2005).

[2] Нгуен Суан Чыонг, Чистобаев А.И (2005), Иностранные инвестиции как фактор регионального развития во Вьетнаме, Географии и современности - Выпуск 10, Издательство СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет).

* Báo cáo khoa học đăng trong Kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo quốc tế:

[1]. Нгуен Суан Чыонг (2005), Развитие инфраструктуры как инструмент госрегулироваия регионального развития во Вьетнаме. Материалы научной конференции "География в меняющемся мире". Издательство СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет), 2005.

[2]. Nguyen Xuan Truong (2010). Culture behavior of H’Mong peoples with natural environment in Dong Van stone plateau, Ha Giang province, Vietnam. The 10th international conference of Southeast Asian Geography Association “Understanding the Changing Space, Place and Cultures of Asia”. University of  Education Publishing House, 2010.

[3]. Thanh Van Hoang, Van Thanh Do, Xuan Truong Nguyen, Quynh Phuong Duong (2012). Prediction Climate change Impacts on Agriculture Land-use Using Salus-WebGIS: Case study on Red River Delta, Viet Nam. Proceedings “International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences GIS-IDEAS 2012. Vietnam National University - Ho Chi Minh City Publishing.

* Bài báo đăng Tạp chí trong nước: 20 bài báo khoa học.

* Báo cáo khoa học đăng trong Kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước: 12 báo cáo khoa học.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

 

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp: 22 sinh viên.

    - Hướng dẫn học viên thạc sĩ (hoàn thành khóa học và được cấp bằng thạc sĩ): 28 học viên.

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh (bảo vệ luận án và được cấp bằng tiến sĩ): 02 nghiên cứu sinh.

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại